کنفرانس جامعه الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود

Home / کنفرانس جامعه الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود

کنفرانس جامعه الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود
پنجمین کنفرانس بین‌المللی درباره جامعه الکترونیک، یادگیری الکترونیک و فناوری‌های الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود.

کنفرانس جامعه الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود

پنجمین کنفرانس بین‌المللی درباره جامعه الکترونیک، یادگیری الکترونیک و فناوری‌های الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود.
کنفرانس جامعه الکترونیک در اتریش برگزار می‌شود