کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری برگزار می‌شود

Home / کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری برگزار می‌شود
کنفرانس بین المللی تحقیق در آموزش، آموزش و یادگیری در دانشگاه کاستسارت تایلند پنجم و ششم فوریه 2019 برگزار می‌شود.

کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری برگزار می‌شود

کنفرانس بین المللی تحقیق در آموزش، آموزش و یادگیری در دانشگاه کاستسارت تایلند پنجم و ششم فوریه 2019 برگزار می‌شود.
کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری برگزار می‌شود