کنسرت سه‌نوازی ساز‌های کوبه‌ای و زهی روی صحنه می‌رود

Home / کنسرت سه‌نوازی ساز‌های کوبه‌ای و زهی روی صحنه می‌رود

کنسرت سه‌نوازی ساز‌های کوبه‌ای و زهی روی صحنه می‌رود
کنسرت سه‌نوازی«تریو» ساز‌های کوبه‌ای و ساز‌های زهی میلاد درخشانی در سالن خلیج فارس روی صحنه می‌رود.

کنسرت سه‌نوازی ساز‌های کوبه‌ای و زهی روی صحنه می‌رود

کنسرت سه‌نوازی«تریو» ساز‌های کوبه‌ای و ساز‌های زهی میلاد درخشانی در سالن خلیج فارس روی صحنه می‌رود.
کنسرت سه‌نوازی ساز‌های کوبه‌ای و زهی روی صحنه می‌رود