کمیته انضباطی احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند

Home / کمیته انضباطی احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند

کمیته انضباطی احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند
دبیر کمیته فوتسال گفت: از کمیته انضباطی تقاضا داریم تا احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند.

کمیته انضباطی احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند

دبیر کمیته فوتسال گفت: از کمیته انضباطی تقاضا داریم تا احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند.
کمیته انضباطی احکام موقتی را علیه متخلفان صادر کند