کمیته استقبال از امام(ره) چه کسانی بودند/ ماجرای نپذیرفتن منافقین

Home / کمیته استقبال از امام(ره) چه کسانی بودند/ ماجرای نپذیرفتن منافقین

کمیته استقبال از امام(ره) چه کسانی بودند/ ماجرای نپذیرفتن منافقین
کمیته استقبال از امام خمینی(ره) برای فراهم‌سازی امکان، تبلیغات، سازماندهی و برقراری امنیت بازگشت ایشان به ایران تشکیل شد.

کمیته استقبال از امام(ره) چه کسانی بودند/ ماجرای نپذیرفتن منافقین

کمیته استقبال از امام خمینی(ره) برای فراهم‌سازی امکان، تبلیغات، سازماندهی و برقراری امنیت بازگشت ایشان به ایران تشکیل شد.
کمیته استقبال از امام(ره) چه کسانی بودند/ ماجرای نپذیرفتن منافقین