کمک به رونق اقتصاد از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر

Home / کمک به رونق اقتصاد از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر

کمک به رونق اقتصاد از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر
کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر از جمله اهداف کلان صندوق نوآوری و شکوفایی به‌شمار می‌رود.

کمک به رونق اقتصاد از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر

کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر از جمله اهداف کلان صندوق نوآوری و شکوفایی به‌شمار می‌رود.
کمک به رونق اقتصاد از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر