کلاف سردرگم برگزیت در سال 2019 پیچیده‌تر می‌شود

Home / کلاف سردرگم برگزیت در سال 2019 پیچیده‌تر می‌شود

کلاف سردرگم برگزیت در سال 2019 پیچیده‌تر می‌شود
نگاهی به وضعیت پیچیده خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نشان‌دهنده بحران عمیقی در لندن است، به‌ طوری‌ که مقامات این کشور را مضحکه جهانیان کرده است.

کلاف سردرگم برگزیت در سال 2019 پیچیده‌تر می‌شود

نگاهی به وضعیت پیچیده خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نشان‌دهنده بحران عمیقی در لندن است، به‌ طوری‌ که مقامات این کشور را مضحکه جهانیان کرده است.
کلاف سردرگم برگزیت در سال 2019 پیچیده‌تر می‌شود