کشورهای اروپایی دست از دورویی بردارند

Home / کشورهای اروپایی دست از دورویی بردارند

کشورهای اروپایی دست از دورویی بردارند
وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای کشورهای اروپایی را به دورویی متهم کرد و از آن‌ها خواست استانداردهای دوگانه خود را اصلاح کنند.

کشورهای اروپایی دست از دورویی بردارند

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای کشورهای اروپایی را به دورویی متهم کرد و از آن‌ها خواست استانداردهای دوگانه خود را اصلاح کنند.
کشورهای اروپایی دست از دورویی بردارند