کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز در جنوب شرق پایتخت

Home / کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز در جنوب شرق پایتخت

کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز در جنوب شرق پایتخت
رئيس پايگاه هشتم پليس امنيت عمومی از کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز و غیرمجاز در انباری در جنوب شرق پایتخت خبر داد.

کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز در جنوب شرق پایتخت

رئيس پايگاه هشتم پليس امنيت عمومی از کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز و غیرمجاز در انباری در جنوب شرق پایتخت خبر داد.
کشف 38 هزار کتاب بدون مجوز در جنوب شرق پایتخت