کشف ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای اندونزی

Home / کشف ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای اندونزی

کشف ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای اندونزی
تیم‌های جستجو موفق شدند ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای سقوط کرده «لاین ایر» اندونزی را پیدا کنند.

کشف ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای اندونزی

تیم‌های جستجو موفق شدند ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای سقوط کرده «لاین ایر» اندونزی را پیدا کنند.
کشف ضبط‌صوت کابین خلبان هواپیمای اندونزی