کشت 300 هزار صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان

Home / کشت 300 هزار صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان

کشت 300 هزار صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان
رئیس اداره جنگل‌کاری استان زنجان از کشت 300 هزارگونه صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان خبر داد.

کشت 300 هزار صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان

رئیس اداره جنگل‌کاری استان زنجان از کشت 300 هزارگونه صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان خبر داد.
کشت 300 هزار صنوبر میگرا در نهالستان کوشکن زنجان