کسی به تذکرها درباره بودجه توجه نمی‌کند

Home / کسی به تذکرها درباره بودجه توجه نمی‌کند

کسی به تذکرها درباره بودجه توجه نمی‌کند
نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سه هفته است می‌خواهم تذکر دهم اما کسی توجه نمی‌کند.

کسی به تذکرها درباره بودجه توجه نمی‌کند

نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سه هفته است می‌خواهم تذکر دهم اما کسی توجه نمی‌کند.
کسی به تذکرها درباره بودجه توجه نمی‌کند