کسب درآمد 30 میلیون دلاری یک شرکت از بررسی اطلاعات حوادث

Home / کسب درآمد 30 میلیون دلاری یک شرکت از بررسی اطلاعات حوادث

کسب درآمد 30 میلیون دلاری یک شرکت از بررسی اطلاعات حوادث
یک شرکت فرانسوی پروژه‌ای را تعریف کرده که به  مطالعه امکان‌سنجی برای ارزیابی ارزش‌افزوده، دریافت اطلاعات مربوط به حوادث و مسائل مربوط به ایمنی می‌پردازد.

کسب درآمد 30 میلیون دلاری یک شرکت از بررسی اطلاعات حوادث

یک شرکت فرانسوی پروژه‌ای را تعریف کرده که به  مطالعه امکان‌سنجی برای ارزیابی ارزش‌افزوده، دریافت اطلاعات مربوط به حوادث و مسائل مربوط به ایمنی می‌پردازد.
کسب درآمد 30 میلیون دلاری یک شرکت از بررسی اطلاعات حوادث