«کرپالک» از چک و «تاکایاما» از ژاپن برترین جودوکاران مرد و زن

Home / «کرپالک» از چک و «تاکایاما» از ژاپن برترین جودوکاران مرد و زن

«کرپالک» از چک و «تاکایاما» از ژاپن برترین جودوکاران مرد و زن
مسابقات جودوی جایزه بزرگ کانکون روز گذشته قهرمانان سنگین‌وزن خود را شناخت و به اتمام رسید.

«کرپالک» از چک و «تاکایاما» از ژاپن برترین جودوکاران مرد و زن

مسابقات جودوی جایزه بزرگ کانکون روز گذشته قهرمانان سنگین‌وزن خود را شناخت و به اتمام رسید.
«کرپالک» از چک و «تاکایاما» از ژاپن برترین جودوکاران مرد و زن