کرسی پرسش و پاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی

Home / کرسی پرسش و پاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی

کرسی پرسش و پاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی
برای گسترش هم‌افزایی بسیج اساتید و فعالیت‌های دانشگاه آزاد تهران جنوب و در راستای حل چالش‌های کشور، کرسی پرسش‌وپاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی برگزار می‌شود.

کرسی پرسش و پاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی

برای گسترش هم‌افزایی بسیج اساتید و فعالیت‌های دانشگاه آزاد تهران جنوب و در راستای حل چالش‌های کشور، کرسی پرسش‌وپاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی برگزار می‌شود.
کرسی پرسش و پاسخ در زمینه استارت‌آپ‌های معدنی