کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک ایران است

Home / کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک ایران است

کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک ایران است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک کشورمان است.

کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک ایران است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک کشورمان است.
کردستان عراق شریک قدیمی و نزدیک ایران است