کتاب بطّال‌نامه نخستین و مهم‌ترین حماسه ملی و دینی ترکیه است

Home / کتاب بطّال‌نامه نخستین و مهم‌ترین حماسه ملی و دینی ترکیه است

کتاب بطّال‌نامه نخستین و مهم‌ترین حماسه ملی و دینی ترکیه است
بطّال‌نامه حماسه‌ای در گزارش دلاوری‌های مجاهد پهلوان و صاحب‌نام ترکان و ترکمانان است که بعدها شاخ و برگ یافته است.

کتاب بطّال‌نامه نخستین و مهم‌ترین حماسه ملی و دینی ترکیه است

بطّال‌نامه حماسه‌ای در گزارش دلاوری‌های مجاهد پهلوان و صاحب‌نام ترکان و ترکمانان است که بعدها شاخ و برگ یافته است.
کتاب بطّال‌نامه نخستین و مهم‌ترین حماسه ملی و دینی ترکیه است