کتابی برای بازخوانی یک فاجعه در آستانه انقلاب

Home / کتابی برای بازخوانی یک فاجعه در آستانه انقلاب

کتابی برای بازخوانی یک فاجعه در آستانه انقلاب
کتاب سینما رکس (شرح و تحلیل فاجعه سینما رکس آبادان) حاوی اطلاعات گسترده و متنوعی از این حادثه است.

کتابی برای بازخوانی یک فاجعه در آستانه انقلاب

کتاب سینما رکس (شرح و تحلیل فاجعه سینما رکس آبادان) حاوی اطلاعات گسترده و متنوعی از این حادثه است.
کتابی برای بازخوانی یک فاجعه در آستانه انقلاب