کالیفرنیا نیازمند چشم‌انداز جدیدی در آموزش عالی است

Home / کالیفرنیا نیازمند چشم‌انداز جدیدی در آموزش عالی است

کالیفرنیا نیازمند چشم‌انداز جدیدی در آموزش عالی است
سیستم آموزش کالیفرنیا باید رویکرد جدیدی اتخاذ کند تا نیازهای بازار کار را برطرف کند.

کالیفرنیا نیازمند چشم‌انداز جدیدی در آموزش عالی است

سیستم آموزش کالیفرنیا باید رویکرد جدیدی اتخاذ کند تا نیازهای بازار کار را برطرف کند.
کالیفرنیا نیازمند چشم‌انداز جدیدی در آموزش عالی است