کار بدون تحقیق باعث هدر رفتن انرژی‌ می‌شود

Home / کار بدون تحقیق باعث هدر رفتن انرژی‌ می‌شود

کار بدون تحقیق باعث هدر رفتن انرژی‌ می‌شود
امام‌جمعه شهرستان دماوند گفت: هر کاری که بدون تحقیق و پژوهش انجام شود خطا و آزمون است و باعث هدر رفتن انرژی و سرمایه از نسلی به نسل دیگر می‌شود.

کار بدون تحقیق باعث هدر رفتن انرژی‌ می‌شود

امام‌جمعه شهرستان دماوند گفت: هر کاری که بدون تحقیق و پژوهش انجام شود خطا و آزمون است و باعث هدر رفتن انرژی و سرمایه از نسلی به نسل دیگر می‌شود.
کار بدون تحقیق باعث هدر رفتن انرژی‌ می‌شود