کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی بندر‌انزلی تجلیل شد  

Home / کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی بندر‌انزلی تجلیل شد  

کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی بندر‌انزلی تجلیل شد  
کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی در مراسمی با حضور دانشگاهیان تجلیل شد.

کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی بندر‌انزلی تجلیل شد  

کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی در مراسمی با حضور دانشگاهیان تجلیل شد.
کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی بندر‌انزلی تجلیل شد