کاربردی‌نبودن علوم از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است

Home / کاربردی‌نبودن علوم از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است

کاربردی‌نبودن علوم از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی کاربردی‌نبودن علوم را از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه امروز دانست.

کاربردی‌نبودن علوم از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی کاربردی‌نبودن علوم را از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه امروز دانست.
کاربردی‌نبودن علوم از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه است