چین ۳ فیلیپین صفر/ غلبه لیپی بر اریکسون

Home / چین ۳ فیلیپین صفر/ غلبه لیپی بر اریکسون

چین ۳ فیلیپین صفر/ غلبه لیپی بر اریکسون
تیم ملی چین موفق شد با ۳ گل از سد فیلیپین عبور کند.

چین ۳ فیلیپین صفر/ غلبه لیپی بر اریکسون

تیم ملی چین موفق شد با ۳ گل از سد فیلیپین عبور کند.
چین ۳ فیلیپین صفر/ غلبه لیپی بر اریکسون