چه کسانی کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان را سیاسی می‌کنند؟

Home / چه کسانی کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان را سیاسی می‌کنند؟

چه کسانی کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان را سیاسی می‌کنند؟
مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم و بهداشت به این نکته توجه نکرده‌اند که شاید عده‌ای بخواهند از دانشجویانی که دغدغه علمی و فرهنگی دارند سوءاستفاده سیاسی کنند.

چه کسانی کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان را سیاسی می‌کنند؟

مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم و بهداشت به این نکته توجه نکرده‌اند که شاید عده‌ای بخواهند از دانشجویانی که دغدغه علمی و فرهنگی دارند سوءاستفاده سیاسی کنند.
چه کسانی کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان را سیاسی می‌کنند؟