چشم روشنی؛ منشور صبر و فداکاری

Home / چشم روشنی؛ منشور صبر و فداکاری

چشم روشنی؛ منشور صبر و فداکاری
در کتاب «چشم روشنی» همسر جانباز شهید «سید جواد کمال» خاطرات خود از زندگی با این شهید بزرگوار را به شکلی جذاب و آموزنده بیان کرده است.

چشم روشنی؛ منشور صبر و فداکاری

در کتاب «چشم روشنی» همسر جانباز شهید «سید جواد کمال» خاطرات خود از زندگی با این شهید بزرگوار را به شکلی جذاب و آموزنده بیان کرده است.
چشم روشنی؛ منشور صبر و فداکاری