چرا رؤسای‌ جمهور آمریکا مخفیانه به عراق سفر می‌کنند

Home / چرا رؤسای‌ جمهور آمریکا مخفیانه به عراق سفر می‌کنند

چرا رؤسای‌ جمهور آمریکا مخفیانه به عراق سفر می‌کنند
پیش از ترامپ، رؤسای‌ جمهور قبلی آمریکا نیز بارها به طور سرزده به عراق سفر کرده‌ بودند اما هیچ کدام صراحت لهجه او را برای بیان دلیل پنهان کردن این سفرها نداشتند.

چرا رؤسای‌ جمهور آمریکا مخفیانه به عراق سفر می‌کنند

پیش از ترامپ، رؤسای‌ جمهور قبلی آمریکا نیز بارها به طور سرزده به عراق سفر کرده‌ بودند اما هیچ کدام صراحت لهجه او را برای بیان دلیل پنهان کردن این سفرها نداشتند.
چرا رؤسای‌ جمهور آمریکا مخفیانه به عراق سفر می‌کنند