چرا امام خمینی(ره) در «نوفل‌لوشاتو» گفتند سخنگویی ندارم

Home / چرا امام خمینی(ره) در «نوفل‌لوشاتو» گفتند سخنگویی ندارم

چرا امام خمینی(ره) در «نوفل‌لوشاتو» گفتند سخنگویی ندارم
امام خمینی(ره) برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای نهضت‌آزادی در پاریس اعلام کردند، سخنگویی ندارم.

چرا امام خمینی(ره) در «نوفل‌لوشاتو» گفتند سخنگویی ندارم

امام خمینی(ره) برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای نهضت‌آزادی در پاریس اعلام کردند، سخنگویی ندارم.
چرا امام خمینی(ره) در «نوفل‌لوشاتو» گفتند سخنگویی ندارم