چتر حمایت وزارت علوم از برنامه راهیان نور گسترده‌تر می‌شود

Home / چتر حمایت وزارت علوم از برنامه راهیان نور گسترده‌تر می‌شود

چتر حمایت وزارت علوم از برنامه راهیان نور گسترده‌تر می‌شود
معاون فرهنگی و اجتماعی در جلسه راهیان نور دانشگاهیان گفت: علاوه برافزایش کمی راهیان نور باید محتوای برنامه راهیان نور را هم تقویت کنیم.

چتر حمایت وزارت علوم از برنامه راهیان نور گسترده‌تر می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی در جلسه راهیان نور دانشگاهیان گفت: علاوه برافزایش کمی راهیان نور باید محتوای برنامه راهیان نور را هم تقویت کنیم.
چتر حمایت وزارت علوم از برنامه راهیان نور گسترده‌تر می‌شود