پیمان اتحاد آلمان و فرانسه امضا می‌شود

Home / پیمان اتحاد آلمان و فرانسه امضا می‌شود

پیمان اتحاد آلمان و فرانسه امضا می‌شود
رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان امروز پیمان اتحاد دوجانبه فرانسه و آلمان را امضا می‌کنند.

پیمان اتحاد آلمان و فرانسه امضا می‌شود

رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان امروز پیمان اتحاد دوجانبه فرانسه و آلمان را امضا می‌کنند.
پیمان اتحاد آلمان و فرانسه امضا می‌شود