پیش‌بینی بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2020

Home / پیش‌بینی بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2020

پیش‌بینی بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2020
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در سال 2019 تولید ناخالص جهان 2.9 درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 2020 مجدداً مثبت خواهد شد.

پیش‌بینی بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2020

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در سال 2019 تولید ناخالص جهان 2.9 درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 2020 مجدداً مثبت خواهد شد.
پیش‌بینی بانک جهانی از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2020