پیشنهادات ترامپ گروگان‌گیری است

Home / پیشنهادات ترامپ گروگان‌گیری است

پیشنهادات ترامپ گروگان‌گیری است
رهبر اقلیت حزب دموکرات مجلس سنا پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای بازگشایی دولت را به گروگان‌گیری تشبیه کرد.

پیشنهادات ترامپ گروگان‌گیری است

رهبر اقلیت حزب دموکرات مجلس سنا پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای بازگشایی دولت را به گروگان‌گیری تشبیه کرد.
پیشنهادات ترامپ گروگان‌گیری است