پیروزی‌های محور مقاومت زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است

Home / پیروزی‌های محور مقاومت زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است

پیروزی‌های محور مقاومت زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است
نماینده مقام معظم رهبری در سوریه گفت: پیروزی‌های محور مقاومت اسلامی و شکست‌های دشمن صهیونیستی زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است.

پیروزی‌های محور مقاومت زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است

نماینده مقام معظم رهبری در سوریه گفت: پیروزی‌های محور مقاومت اسلامی و شکست‌های دشمن صهیونیستی زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است.
پیروزی‌های محور مقاومت زمینه‌ساز پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی است