پیامدهای مثبت اجرای مالیات بر عایدی مسکن/ مخالفان چه می‌گویند؟

Home / پیامدهای مثبت اجرای مالیات بر عایدی مسکن/ مخالفان چه می‌گویند؟

پیامدهای مثبت اجرای مالیات بر عایدی مسکن/ مخالفان چه می‌گویند؟
کارشناس اقتصادی با اشاره پیامد مثبت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن،گفت:این مالیات با ایجاد 6هزار میلیارد تومان درآمد، موجب سهولت خانه‌دار شدن مردم می‌شود.

پیامدهای مثبت اجرای مالیات بر عایدی مسکن/ مخالفان چه می‌گویند؟

کارشناس اقتصادی با اشاره پیامد مثبت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن،گفت:این مالیات با ایجاد 6هزار میلیارد تومان درآمد، موجب سهولت خانه‌دار شدن مردم می‌شود.
پیامدهای مثبت اجرای مالیات بر عایدی مسکن/ مخالفان چه می‌گویند؟