پژوهش در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود

Home / پژوهش در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود

پژوهش در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بافت، برنامه‌های پژوهشی امسال در واحد متبوع خود را پربارتر از گذشته دانست و گفت: پژوهش باید در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود.

پژوهش در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بافت، برنامه‌های پژوهشی امسال در واحد متبوع خود را پربارتر از گذشته دانست و گفت: پژوهش باید در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود.
پژوهش در تمام برنامه‌های دانشگاهی اجرایی شود