پيشرفت خوبى كرده‌ايم و در مسیر درستی قرار داریم

Home / پيشرفت خوبى كرده‌ايم و در مسیر درستی قرار داریم

پيشرفت خوبى كرده‌ايم و در مسیر درستی قرار داریم
سرمربى تیم فوتبال امید ایران گفت: فكر مى‌كنم در مسير درستى قرار داريم و پيشرفت خوبى كرده‌ايم.

پيشرفت خوبى كرده‌ايم و در مسیر درستی قرار داریم

سرمربى تیم فوتبال امید ایران گفت: فكر مى‌كنم در مسير درستى قرار داريم و پيشرفت خوبى كرده‌ايم.
پيشرفت خوبى كرده‌ايم و در مسیر درستی قرار داریم