پویایی، نقد و مطالبات سازنده دانشجویی به دانشگاه زندگی می‌بخشد

Home / پویایی، نقد و مطالبات سازنده دانشجویی به دانشگاه زندگی می‌بخشد

پویایی، نقد و مطالبات سازنده دانشجویی به دانشگاه زندگی می‌بخشد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت:پویایی دانشجویان به دانشگاه زندگی می‌بخشد و وجود روحیه نقدوبررسی در میان دانشجویان و مطالبات دانشجویی سبب خرسندی است.

پویایی، نقد و مطالبات سازنده دانشجویی به دانشگاه زندگی می‌بخشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت:پویایی دانشجویان به دانشگاه زندگی می‌بخشد و وجود روحیه نقدوبررسی در میان دانشجویان و مطالبات دانشجویی سبب خرسندی است.
پویایی، نقد و مطالبات سازنده دانشجویی به دانشگاه زندگی می‌بخشد