پوشش امنیتی بخشی از منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵

Home / پوشش امنیتی بخشی از منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵

پوشش امنیتی بخشی از منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵
فرمانده تیپ ۲۵ واکنش سریع پسوه از پوشش امنیتی جناح چپ منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵ خبر داد.

پوشش امنیتی بخشی از منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵

فرمانده تیپ ۲۵ واکنش سریع پسوه از پوشش امنیتی جناح چپ منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵ خبر داد.
پوشش امنیتی بخشی از منطقه رزمایش توسط تکاوران تیپ ۲۵