پوریا درینی تنها برنده دوره نخست مسابقات قهرمانی کشور شد

Home / پوریا درینی تنها برنده دوره نخست مسابقات قهرمانی کشور شد

پوریا درینی تنها برنده دوره نخست مسابقات قهرمانی کشور شد
پوریا درینی تنها پیروز دور نخست مسابقات شطرنج قهرمانی کشور an.

پوریا درینی تنها برنده دوره نخست مسابقات قهرمانی کشور شد

پوریا درینی تنها پیروز دور نخست مسابقات شطرنج قهرمانی کشور an.
پوریا درینی تنها برنده دوره نخست مسابقات قهرمانی کشور شد