پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن بی فایده است

Home / پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن بی فایده است

پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن بی فایده است
کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازار مسکن در شرایط طبیعی از رکود خارج نشود استفاده از عبارات هیجانی، تنها می تواند این بخش را نامتوازن‌تر کند.

پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن بی فایده است

کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازار مسکن در شرایط طبیعی از رکود خارج نشود استفاده از عبارات هیجانی، تنها می تواند این بخش را نامتوازن‌تر کند.
پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن بی فایده است

خبرگزاری اصفحان