پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند

Home / پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند

پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند
مدیر فرودگاه زنجان از نبود حمایت بخش خصوصی از پروازهای استان زنجان خبر داد.

پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند

مدیر فرودگاه زنجان از نبود حمایت بخش خصوصی از پروازهای استان زنجان خبر داد.
پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند