«پرسپولیس ـ شیکاگو» به سانس ویژه رسید

Home / «پرسپولیس ـ شیکاگو» به سانس ویژه رسید

«پرسپولیس ـ شیکاگو» به سانس ویژه رسید
فیلم مستند «پرسپولیس ـ شیکاگو» که یکی از فیلم‌هایی بود که رتبه آرای تماشاگران را به‌دست آورده بود امروز به سانس ویژه رسید.

«پرسپولیس ـ شیکاگو» به سانس ویژه رسید

فیلم مستند «پرسپولیس ـ شیکاگو» که یکی از فیلم‌هایی بود که رتبه آرای تماشاگران را به‌دست آورده بود امروز به سانس ویژه رسید.
«پرسپولیس ـ شیکاگو» به سانس ویژه رسید