پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شد

Home / پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شد

پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شد
اداره امور کنترل گذرنامه در مرز پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا اعلام کرد: پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شده است.

پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شد

اداره امور کنترل گذرنامه در مرز پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا اعلام کرد: پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شده است.
پرداخت عوارض خروج از کشور زائران عتبات به صورت سنتی حذف شد