پذیرایی و هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه دانشگاه آزاد ممنوع شد

Home / پذیرایی و هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه دانشگاه آزاد ممنوع شد

پذیرایی و هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه دانشگاه آزاد ممنوع شد
بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه و رساله در دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

پذیرایی و هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه دانشگاه آزاد ممنوع شد

بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه و رساله در دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.
پذیرایی و هدیه در جلسات دفاع پایان‌نامه دانشگاه آزاد ممنوع شد