پدافند غیرعامل اقتصادی مفهومی نوین در بطن اقتصاد دانش‌بنیان

Home / پدافند غیرعامل اقتصادی مفهومی نوین در بطن اقتصاد دانش‌بنیان

پدافند غیرعامل اقتصادی مفهومی نوین در بطن اقتصاد دانش‌بنیان
پدافند غیرعامل اقتصادی را می‌توان در بطن اقتصاد دانش‌بنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک عملیات پیشگیرانه تعریف کنیم، دانش یک عامل دفاعی است.

پدافند غیرعامل اقتصادی مفهومی نوین در بطن اقتصاد دانش‌بنیان

پدافند غیرعامل اقتصادی را می‌توان در بطن اقتصاد دانش‌بنیان جست و اگر معنای پدافند غیرعامل را طراحی یک عملیات پیشگیرانه تعریف کنیم، دانش یک عامل دفاعی است.
پدافند غیرعامل اقتصادی مفهومی نوین در بطن اقتصاد دانش‌بنیان