پایان نشست هماهنگی داوران و ناظرین لیگ برتر والیبال

Home / پایان نشست هماهنگی داوران و ناظرین لیگ برتر والیبال

پایان نشست هماهنگی داوران و ناظرین لیگ برتر والیبال
جلسه هماهنگی داوران و ناظران لیگ برتر فدراسیون با حضور افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال امروز در محل فدراسیون برگزار شد.

پایان نشست هماهنگی داوران و ناظرین لیگ برتر والیبال

جلسه هماهنگی داوران و ناظران لیگ برتر فدراسیون با حضور افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال امروز در محل فدراسیون برگزار شد.
پایان نشست هماهنگی داوران و ناظرین لیگ برتر والیبال