پایان تلخ سایپا در نیم‌فصل اول

Home / پایان تلخ سایپا در نیم‌فصل اول

پایان تلخ سایپا در نیم‌فصل اول
تیم سایپا در پایان نیم‌فصل اول لیگ برتر جایی در میان تیم های بالای جدول نداشت.

پایان تلخ سایپا در نیم‌فصل اول

تیم سایپا در پایان نیم‌فصل اول لیگ برتر جایی در میان تیم های بالای جدول نداشت.
پایان تلخ سایپا در نیم‌فصل اول