پایان تاریخ‌مصرف سیاسی بانوی آهنین آلمان

Home / پایان تاریخ‌مصرف سیاسی بانوی آهنین آلمان

پایان تاریخ‌مصرف سیاسی بانوی آهنین آلمان
برآیند وضعیت سیاسی آلمان نشان می‌دهد که سقوط محبوبیت صدراعظم و احزاب سنتی در این کشور باعث افول جایگاه آلمان در منطقه یورو خواهد شد.

پایان تاریخ‌مصرف سیاسی بانوی آهنین آلمان

برآیند وضعیت سیاسی آلمان نشان می‌دهد که سقوط محبوبیت صدراعظم و احزاب سنتی در این کشور باعث افول جایگاه آلمان در منطقه یورو خواهد شد.
پایان تاریخ‌مصرف سیاسی بانوی آهنین آلمان