پاس مشکلی برای فعالیت در تهران ندارد

Home / پاس مشکلی برای فعالیت در تهران ندارد

پاس مشکلی برای فعالیت در تهران ندارد
مدیرعامل پیشین باشگاه پاس گفت: پاس تهران پروانه مستقلی از پاس همدان دارد و پیشکسوتان آن هر وقت بخواهند می‌توانند فعالیت پاس تهران را از سر بگیرند.

پاس مشکلی برای فعالیت در تهران ندارد

مدیرعامل پیشین باشگاه پاس گفت: پاس تهران پروانه مستقلی از پاس همدان دارد و پیشکسوتان آن هر وقت بخواهند می‌توانند فعالیت پاس تهران را از سر بگیرند.
پاس مشکلی برای فعالیت در تهران ندارد