پاتریوت‌های آمریکا در دست ترکیه

Home / پاتریوت‌های آمریکا در دست ترکیه

پاتریوت‌های آمریکا در دست ترکیه
وزارت امور خارجه آمریکا یک قرارداد موشکی واشنگتن را با دولت ترکیه فاش کرد.

پاتریوت‌های آمریکا در دست ترکیه

وزارت امور خارجه آمریکا یک قرارداد موشکی واشنگتن را با دولت ترکیه فاش کرد.
پاتریوت‌های آمریکا در دست ترکیه