ولیعهد عربستان چهره رژیم صهیونیستی را بزک می‌کند

Home / ولیعهد عربستان چهره رژیم صهیونیستی را بزک می‌کند

ولیعهد عربستان چهره رژیم صهیونیستی را بزک می‌کند
ولیعهد عربستان به مشاور سابق دیوان پادشاهی این کشور مأموریت داد تا رسانه‌های سعودی را در زمینه بزک کردن چهره رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی عربستان بسیج کند.

ولیعهد عربستان چهره رژیم صهیونیستی را بزک می‌کند

ولیعهد عربستان به مشاور سابق دیوان پادشاهی این کشور مأموریت داد تا رسانه‌های سعودی را در زمینه بزک کردن چهره رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی عربستان بسیج کند.
ولیعهد عربستان چهره رژیم صهیونیستی را بزک می‌کند